آچار آلن ۱/۸ تا ۳/۸ اینچ ایت ژاپن

  1. ساخت کشور ژاپن
  2. فولاد سخت
  3. سایز۱/۸ تا ۳۸ اینچ