آچار آلن جعبه ای ایت ژاپن

پک محصول شامل آلن های فوق بلند۱/۵ تا ۱۴ mmو دارای آلن چاقویی۱/۵تا ۶ mmمیباشد

  • 5 ستاره
  • 4 ستاره
  • 3 ستاره